II Urząd Skarbowy w Gdańskugodlo
Akcja PIT
Zeznania roczne za 2013 rok
2014-01-27

Termin rozliczenia podatkowego za 2013 rok upływa z dniem 30.04.2014r.

Zeznanie podatkowe należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego (tj. w dniu 31 grudnia 2013), a gdy zamieszkanie na terytorium RP ustało przed tym dniem, według ostatniego miejsca zamieszkania.

Składając zeznanie podatkowe za rok 2013 należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora podatkowego. Obecnie jest nim NIP albo PESEL. Numer PESEL wpisują do zeznania osoby objęte rejestrem PESEL i które w roku podatkowym:

  • nie prowadziły działalności gospodarczej,

  • nie były zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,

  • nie były płatnikami (zarówno składek na ubezpieczenie społeczne/ubezpieczenie zdrowotne, jak i podatku np.: z tytułu zatrudnienia pracownika).

Osoby, które nie spełniają chociaż jednego z powyższych warunków wpisują NIP.

W zeznaniu składanym za rok 2013 podatnik ma prawo przekazać 1% podatku wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Wykaz OPP

W jaki sposób złożyć zeznanie podatkowe za 2013r.

  • tradycyjnie w siedzibie Urzędu Skarbowego - Sala Obsługi Klienta;

  • drogą pocztową - za pośrednictwem operatora publicznego - za datę złożenia zeznania nadesłanego pocztą uważa się datę stempla pocztowego;

  • drogą elektroniczną - zgodnie z zasadami określonymi na stronie Ministerstwa Finansów: www.e-deklaracje.gov.pl

Formy zwrotu nadpłaty wynikającej z rozliczenia rocznego za 2013 rok.

Zgodnie z treścią art. 77b §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Z 2012r., poz.749 z późn. zm.) zwrot nadpłaty następuje:

1/ na wskazany rachunek bankowy podatnika. Warunkiem zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy jest podanie jego numeru w formularzu;

  • ZAP-3 jeżeli podatnik posługuje się identyfikatorem podatkowym - numer PESEL;

  • CEIDG-1 jeżeli podatnik posługuje się identyfikatorem podatkowym NIP.

Jeżeli numer rachunku bankowego wskazany w latach wcześniejszych jest nadal aktualny, nie ma potrzeby aktualizowania danych dotyczących numeru rachunku.

2/ przekazem pocztowym; nadpłata zwracana przekazem pocztowym pomniejszana jest o koszty jej zwrotu;

3/ w gotówce - w kasie banku znajdującego się w siedzibie Urzędu. W przypadku zwrotu w kasie należy stawić się osobiście w wyznaczonym czasie do odbioru nadpłaty.

Podatnik ma prawo wskazać wybraną przez siebie formę zwrotu nadpłaty.

Dodatkowe informacje:

Na podstawie art. 45c ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r., poz. 361 z późn. zmian.) naczelnik urzędu skarbowego na wniosek podatnika przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego:
1)
z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo
2)
z korekty zeznania, o którym mowa w pkt 1, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu do złożenia zeznania podatkowego. Warunkiem przekazania 1% jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz OPP, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Za wniosek uważa się wskazanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym albo w korekcie zeznania jednej organizacji pożytku publicznego poprzez podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz kwoty do przekazania na rzecz tej organizacji, która nie może przekroczyć 1% podatku należnego.

E-deklaracje.

Bez konieczności korzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego można złożyć następujące formularze zeznań podatkowych za 20013 rok: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 oraz PIT-28. Interaktywne formularze, instrukcja i niezbędne narzędzia dostępne są na stronie internetowej: www.e-deklaracje.gov.pl.

Informacja telefoniczna

Informację w zakresie zeznań podatkowych za rok 2013 można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:

  • (58) 69-09-152 lub (58) 69-09-158 - z tytułu świadczeń i wynagrodzeń;

  • (58) 69-09-233 lub (58) 69-09-157 - z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej.

Adres:
II Urząd Skarbowy w Gdańsku
ul. Kołobrzeska 43
80-391 Gdańsk
tel. (58) 6909 200
fax (58) 6909 101
Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek:08:00-15:00
wtorek:08:00-15:00
środa:08:00-18:00
czwartek:08:00-15:00
piątek:08:00-15:00
Godziny otwarcia kasy:
poniedziałek:08:00-15:00
wtorek:08:00-15:00
środa:08:00-17:30
czwartek:08:00-15:00
piątek:08:00-15:00
Inne strony:
BIPe-DeklaracjeePUAPKrajowa Informacja PodatkowaDepartament Pożytku PublicznegoMinisterstwo Finansów

© 2013 Izba Skarbowa w Gdańsku
webmaster@pm.mofnet.gov.pl