Urząd Skarbowy w Wejherowiegodlo
Aktualności
2014-11-25

Z dniem 1 stycznia 2015 r. znosi się obowiązek uzyskania z urzędu skarbowego dla potrzeb rejestracji sprowadzanych pojazdów z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zaświadczenia VAT-25 potwierdzającego uiszczenie przez podatnika podatku lub brak obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przywozu tych pojazdów. Zaświadczenie to nie będzie zatem już wymagane przez ograny dokonujące stałej rejestracji pojazdów od dnia 1 stycznia 2015 r.

PODSTAWA PRAWNA: Zgodnie z ustawą z dnia 7 lutego 2014r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 312)

2015-02-23

W dniu 19 lutego 2015 r., odbyło się szkolenie dla rolników pt. "Uwarunkowania prawne przy sprzedaży bezpośredniej i działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej" – które poprowadzili pracownicy Urzędu Skarbowego w Wejherowie.  Organizatorem spotkania był Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.

2015-02-19

Uprzejmie informujemy, że na stronie Izby i urzędów skarbowych woj. pomorskiego udostępniona ponownie została aplikacja ZWROTY. Znajduje się ona w zakładce Stan realizacji zwrotów z zeznań rocznych pod informacją o „Akcji Pit”. Narzędzie to umożliwia podatnikom samodzielne  sprawdzenie aktualnego stanu realizacji zwrotu podatku dochodowego wynikającego z zeznania rocznego za rok 2014.

2015-01-13

Podatnicy, płatnicy i inkasenci, którzy od dnia 1 stycznia 2015 r. będą zobowiązani przesyłać deklaracje PIT-4R, PIT-8AR, informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, roczne rozliczenie podatku PIT-40 wyłącznie w formie elektronicznej muszą spełnić następujące warunki: wyznaczyć do podpisywania tych dokumentów osobę posiadającą przypisany sobie bezpieczny e-podpis weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu i zgłosić ją w urzędzie skarbowym. Może to być reprezentant ustawowy, np. prezes zarządu, lub pełnomocnik np. pracownik księgowości.

Zgłoszenia dokonuje się pisemnie na druku oznaczonym symbolem UPL-1 (pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji przesyłanych w formie elektronicznej). Wypełniony formularz należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach ewidencji podatników i płatników. Stanowi tak art. 80a § 2a Ordynacji podatkowej Formularz można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów www.e-deklaracje.gov.pl – zakładka formularze do druku.

Raz złożone pełnomocnictwo uprawnia, w okresie jego obowiązywania, do przesyłania przez internet wszystkich deklaracji, zeznań, informacji i podań objętych systemem e-Deklaracje - bez względu na właściwość urzędu skarbowego, do którego są one kierowane. UPL-1 nie trzeba dostarczać do każdego urzędu skarbowego, w którym firma składa te dokumenty. Dane podane wraz ze złożonym pełnomocnictwem funkcjonują w systemie e-Deklaracje i pozwalają na stałą weryfikację osoby składającej podpis.

Trzeba jednak pamiętać, że pełnomocnictwo musi wpłynąć do właściwego urzędu skarbowego przed podpisaniem przez wyznaczoną osobę pierwszej e-deklaracji.

Urząd skarbowy właściwy w sprawach ewidencji podatników i płatników dla:

  • podatników VAT niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku - urząd skarbowy właściwy w sprawach podatku od towarów i usług,
  • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, korzystających ze zwolnienia z VAT - urząd skarbowy właściwy ze względu na ich siedzibę lub miejsce wykonywania działalności,
  • pozostałych podatników będących podatnikami podatku dochodowego - urząd skarbowy właściwy w sprawach tego podatku,
  • pozostałych podatników niebędących podatnikami podatku dochodowego - urząd skarbowy właściwy ze względu na ich miejsce zamieszkania lub siedzibę, a jeżeli nie mają miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce - Drugi Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście,
  • płatników podatków niebędących jednocześnie wymienionymi wcześniej podatnikami - urząd skarbowy właściwy ze względu na ich miejsce zamieszkania lub siedzibę, a w pozostałych przypadkach - Drugi Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście.
poczatek     wczesniejsze (1-5) pozniejsze     koniec
Adres:
Urząd Skarbowy w Wejherowie
ul. Sobieskiego 346
84-200 Wejherowo
tel. 58 736 39 00
fax 58 736 38 93
Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek:08:00-15:00
wtorek:08:00-15:00
środa:08:00-18:00
czwartek:08:00-15:00
piątek:08:00-15:00
Godziny otwarcia kasy:
poniedziałek:08:00-15:00
wtorek:08:00-15:00
środa:08:00-18:00
czwartek:08:00-15:00
piątek:08:00-15:00
Inne strony:
BIPAkcja Szybki PIT - najważniejsze informacjee-DeklaracjeePUAPKrajowa Informacja PodatkowaDepartament Pożytku PublicznegoMinisterstwo Finansów

© 2013 Izba Skarbowa w Gdańsku
webmaster@pm.mofnet.gov.pl